Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Medezeggenschap (mr en gmr)
Medezeggenschap is, in onze samenleving, een niet meer weg te denken onderdeel van besturen. Op basis van de “Wet Medezeggenschap Onderwijs” is de inspraak van ouders en personeel bij de besluitvorming van het bestuur van onze school, wettelijk geregeld. Om u enig inzicht te geven in het reilen en zeilen van de Medezeggenschapsraad (M.R.) volgt hieronder een korte uitleg.

Op onze school bestaat de Medezeggenschapsraad uit 4 ouders en leerkrachten. Een duidelijke taak van de Medezeggenschapsraad is het bevorderen van openheid, openbaarheid en het overleg op onze school. De medezeggenschapsraad mag alle zaken die de school betreffen bespreken, zoals het personeelsbeleid, schoolwerkplan, schooltijden en lesrooster, vakantierooster, buitenschoolse activiteiten en het bedenken van oplossingen voor bezuinigingsmaatregelen. De medezeggenschapsraad kan over deze aangelegenheden voorstellen doen aan het schoolbestuur en standpunten kenbaar maken. Het schoolbestuur is verplicht bepaalde zaken aan de M.R.voor te leggen. De M.R. heeft voor sommige aangelegenheden instemmingsbevoegdheid, in andere zaken adviesbevoegdheid.

Leden
Ouders
Willem van Pol (voorzitter)
Petra Schmitz
Anne Heurkens
Desirée Cuijpers

Team
Frauke Janzon (secretaris)
Oksana Vaassen
Frans van de Laar

Mailadres MR: MrHovenier@swalmenroer.nl

 

Oudervereniging Montfort
De doelstelling van onze oudervereniging is om een actieve bijdrage te leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school. Naast het meedenken en meepraten over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten, vragen we de ouders een financiële ouderbijdrage om een aantal festiviteiten mogelijk te maken. Deze bijdrage is €10,- per kind per jaar. Bij de start van het schooljaar wordt u gevraagd dit te betalen. Enkele festiviteiten zijn: herfst, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportdag, enz. Daarnaast participeren ouders en leerkrachten in verschillende werkgroepen. Alles is erop gericht om het voor de kinderen zo goed mogelijk te organiseren.

Onderstaand een overzicht van de huidige bestuursleden van de KOM en hun functie:

Monique Mans, Bestuurslid
Danielle Cuijpers, Bestuurslid
Eefje Heurkens, Bestuurslid

Wilt u meer informatie over de KOM of heeft u interesse om bestuurslid te worden? Neem dan contact op, of spreek één van de bestuursleden aan. ( n.b. de oudervereniging in Montfort heet KOM, Katholieke Oudervereniging Montfort)

Stichting leergeld helpt
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die niet altijd de financiële middelen hebben om hun kinderen met hun leeftijdgenootjes deel te laten nemen aan allerlei activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Het doel van stichting Leergeld is om alle kinderen mee te laten doen! Alle kinderen moeten mee kunnen op schoolreisjes, gaan sporten of muziekles krijgen. Ook kan stichting Leergeld vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. We denken dat er meer ouders en kinderen, dan dat nu het geval is, in aanmerking kunnen komen voor de ondersteuning van stichting Leergeld. Vandaar dat we dit op onze website onder de aandacht brengen. Er wordt door stichting Leergeld vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan met de privacy. Kinderen hoeven er zelfs niets van te merken, dat Leergeld een aantal dingen regelt en mogelijk maakt.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?